Klachtenregeling Onderwijs

Klachtenregeling Onderwijs
Martini Academie
Martini Ziekenhuis
Groningen


Verantwoording

Voor een zorgvuldige omgang met een opdrachtgever is het gewenst dat deze zich met een
eventuele klacht over de aankoop of uitvoering van een scholing, kan wenden tot een
klachtencommissie, indien bespreking van zijn/haar onvrede met de docent/trainer/opleider/coach/adviseur
van de Martini Academie niet tot een bevredigende oplossing heeft geleid.

De Martini Academie hanteert hierbij deze klachtenregeling welke door het Martini Ziekenhuis is opgesteld.


Klachten kunnen worden gestuurd naar:

Klachtencommissie onderwijs Martini Ziekenhuis
Postbus 30033
9700 RM
Groningen

Email:
m.lafontaine@mzh.nl
(secretariaat Klachtencommissie)

------------------------------------------------------
Artikel 1. Begrippen

Voor de toepassing van het bij dit reglement bepaalde wordt verstaan onder:

a. Aangeklaagde
De Docent/trainer/opleider/coach/adviseur of de Martini Academie waartegen de Klacht is gericht.
b. Docent/trainer/opleider/coach/adviseur
De persoon die in opdracht van de Martini Academie (onderdelen van) de scholing aanbiedt of
uitvoert.
c. Klacht
d. Iedere schriftelijke uiting van onvrede over de aankoop of uitvoering van een scholing.
e. Klachtencommissie
De interne klachtencommissie van de Martini Academie; een voor de klager beschikbare en
bereikbare onafhankelijke commissie, die de door klager ingediende klacht behandelt, onderzoekt
en een niet-juridisch afdwingbare uitspraak doet of zo nodig verwijst naar een andere instantie.
f. Klager
Degene die feitelijk deelneemt of heeft deelgenomen aan een scholing van de Martini Academie of
die zich definitief hiervoor heeft aangemeld of geldig is aangemeld en die een schriftelijke klacht bij
de Klachtencommissie heeft ingediend.
g. Martini Academie
De Martini Academie, onderdeel van het Martini Ziekenhuis, juridisch gevormd in de Stichting
Martini Ziekenhuis, gevestigd te Groningen
h. Raad van Bestuur
Het krachtens de statuten met het bestuur van het Martini Ziekenhuis (Stichting Martini Ziekenhuis)
belaste orgaan.
i. Scholing
Een cursus, een training of een andere vorm van deskundigheidsbevorderende activiteiten (zoals
bijvoorbeeld een klinische les, een workshop of een refereerbijeenkomst), dan wel advisering in de
ruimste zin des woords die door of namens de Martini Academie wordt aangeboden of
georganiseerd, hierna allemaal te noemen: “scholing”.

Artikel 2. Doelstelling van de klachtenregeling
1. Klachten worden gezien als leerzame feedback voor alle betrokkenen. Deze Klachtenregeling is
bedoeld om zorgvuldig met deze feedback om te gaan. Hierbij staat het creëren van de
mogelijkheid voor herstel van de relatie centraal.
2. Klachten worden eerst in een onderling gesprek tussen klager en Docent/trainer/opleider/coach/adviseur
of
(andere)
vertegenwoordiger
van
de
Martini
Academie
besproken.
Indien
dit
onderling
overleg
niet
tot
een
bevredigend
resultaat
leidt,
dan
vindt
behandeling
van
de klacht

plaats
zoals
hieronder
aangegeven.Artikel
3.
Uitgangspunten
bij
de
klachtenregeling

1.

Een onafhankelijke klachtenbehandeling, onder meer tot uiting komend in de samenstelling van
de Klachtencommissie.
2. Het beginsel van hoor en wederhoor van Klager en Aangeklaagde.
3. Een zorgvuldige en vertrouwelijke afhandeling van de klacht. De leden van de
Klachtencommissie en andere bij de procedure betrokkenen hebben een geheimhoudingsplicht 


ten aanzien van hetgeen hun uit hoofde van hun functie als lid van de Klachtencommissie dan
wel uit hoofde van hun betrokkenheid bekend is geworden.

Artikel 4. Taak Klachtencommissie
De Klachtencommissie heeft de volgende taak:
het op basis van de behandeling van een klacht komen tot een uitspraak gericht tot de Klager en
Aangeklaagde, in afschrift aan de Raad van Bestuur respectievelijk aan de Martini Academie.

Artikel 5. Bevoegdheden klachtencommissie
De Klachtencommissie heeft ter uitvoering van haar functie de volgende bevoegdheden:
1. Het inwinnen van informatie en het raadplegen en inzien van stukken. Daarbij moet ervan
worden uitgegaan dat met het indienen van een Klacht de toestemming van Klager mag worden
verondersteld om voor de beoordeling van de Klacht relevante gegevens voor de commissie te
vergaren c.q. om voor het verweer relevante gegevens door de Aangeklaagde aan de commissie
te verstrekken. Beschikt de Aangeklaagde niet (meer) zelf over de gegevens dan kan de persoon
die inmiddels hierover beschikt slechts met toestemming van Klager of diens vertegenwoordiger
de gegevens aan de commissie verstrekken.
2. Het oproepen en horen van personen binnen de organisatie die direct bij de ingediende Klacht
zijn betrokken.
3. Het oproepen en horen van Klager.
4. Het horen van getuigen.
5. Het inschakelen van (externe) deskundigen.
6. Een uitspraak doen uitsluitend op grond van de stukken en dus zonder het horen van personen.

Artikel 6. Samenstelling klachtencommissie
1. De Klachtencommissie bestaat uit drie leden, onder wie een voorzitter. De voorzitter en de
overige leden worden benoemd door de Raad van Bestuur.
2. Bij de samenstelling van de commissie kan gedacht worden aan:
- één lid werkzaam bij de Martini Academie
- één extern lid, dat wil zeggen niet werkzaam binnen de Martini Academie.
Voor dat laatste lid geldt dat hij/zij ervaring en/of affiniteit met onderwijs heeft.
3. De leden worden benoemd op persoonlijke titel. Zij nemen zonder last of ruggenspraak deel aan
de besluitvorming binnen de Klachtencommissie.
4. De leden van de Klachtencommissie worden voor drie jaar benoemd en zijn eenmaal
herbenoembaar.
5. Een persoon op wiens gedraging de klacht rechtstreeks betrekking heeft zal niet deelnemen aan
de behandeling van de Klacht.
6. Ontslaggronden zijn:
- Op eigen verzoek van het commissielid
- Einde van de zittingsperiode
- Kennelijke ongeschiktheid van de taak.
De Raad van Bestuur voorziet zo spoedig mogelijk in de opvolging van het ontslagen lid.
7. De Raad van Bestuur draagt zorg voor secretariële en ruimtelijke ondersteuning van de
Klachtencommissie.

Artikel 7. Ontvankelijkheid en procedure voor het indienen van klachten
1. Degene die aan een Scholing deelneemt, of heeft deelgenomen, kan tot een maand na afsluiting
van de desbetreffende Scholing een met redenen omklede schriftelijke Klacht indienen bij het
secretariaat van de Klachtencommissie.
2. De Klachtencommissie draagt er zorg voor dat binnen twee weken een ontvangstbevestiging aan
de Klager wordt gestuurd waarin hij wordt geïnformeerd over de verdere procedure.
3. De Klachtencommissie kan beslissen dat een Klacht die pas wordt ingediend na de in het eerste
lid genoemde termijn, toch in behandeling wordt genomen, indien, naar het oordeel van de
commissie, van de Klager redelijkerwijs niet kon worden gevraagd dat hij zijn Klacht eerder
indiende.
4. Anonieme Klachten worden niet in behandeling genomen.

Artikel 8.
Indien de Klacht naar het oordeel van de commissie onvoldoende informatie bevat stelt zij de Klager
in de gelegenheid alsnog binnen twee weken duidelijkheid te verschaffen.

Artikel 9.
De Klachtencommissie komt zo dikwijls bijeen als de voorzitter nodig oordeelt.

Artikel 10.
De Klager, de Aangeklaagde, alsmede bij de procedure betrokkenen die naar het oordeel van de
commissie moeten worden gehoord, worden opgeroepen voor een mondelinge behandeling door
de commissie.

Artikel 11. Intrekken van de Klacht
De Klager kan te allen tijde zijn klacht intrekken.

Artikel 12. Vertrouwelijkheid
1. Klachten worden altijd vertrouwelijk behandeld.
2. Een ieder die betrokken is bij deze regeling is verplicht tot geheimhouding van alle hem in het
kader van de klachtenbehandeling ter beschikking gekomen gegevens, waarvan hij het
vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden.

Artikel 13. Kosten en Bijstand
1. De klachtenprocedure is kosteloos.
2. De Klager en Aangeklaagde kunnen zich indien zij dat wensen tijdens de behandeling van de
Klacht op eigen kosten laten bijstaan door een advocaat of adviseur.


Artikel 14. Uitspraak
1. De Klachtencommissie zal, zo mogelijk binnen twee maanden na ontvangst van de Klacht,
schriftelijk en met redenen omkleed haar oordeel over de gegrondheid van de Klacht ter kennis
brengen aan de Klager, de Aangeklaagde, de Raad van Bestuur en de Martini Academie. De
Klachtencommissie kan de uitspraak doen vergezellen van aanbevelingen aan de Martini
Academie en/of adviezen aan Klager of Aangeklaagde. 


2. De Martini Academie deelt de Klager, de Aangeklaagde en de Klachtencommissie binnen één
maand na ontvangst van de in lid 1 bedoelde uitspraak van de Klachtencommissie schriftelijk
mede of zij naar aanleiding van de uitspraak maatregelen zal nemen en zo ja welke. Bij afwijking
van de termijn doet de Martini Academie daarvan met redenen omkleed mededeling aan
betrokkenen, onder vermelding van de termijn waarbinnen de Martini Academie zijn standpunt
kenbaar zal maken.

Artikel 15. Registratie en Bewaartermijn
Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd door de Martini Academie en worden
(maximaal) voor een periode van 3 jaar na de afhandeling van de klacht bewaard.

Artikel 16. Kennisname van het reglement
1. Het secretariaat van de Martini Academie beschikt over een exemplaar van de Klachtenregeling.
Dit exemplaar ligt ter inzage van de Klager en de medewerkers.
2. De Martini Academie draagt zorg dat er voldoende mogelijkheden zijn voor de Klager om inzage
te krijgen in de klachtenregeling, bijvoorbeeld middels de website van de Martini Academie en
door de medewerkers op de hoogte brengen van deze regeling.

Artikel 17. Slotbepaling
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de Raad van Bestuur gehoord de
Klachtencommissie.

Artikel 18. Inwerkingtreding
Deze klachtenregeling is in werking getreden op 22 september 2015.